Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2018

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi nội dung thông báo tới các cá nhân, tổ chức quan tâm.

Nội dung và biểu mẫu hướng dẫn chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

 

 

Cục Hợp tác quốc tế

File đính kèm