Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Thường xuyên

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Thường xuyên được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

II. Nhiệm vụ quyền hạn

1. Chương trình giáo dục thường xuyên

a) Ban hành chương trình giáo dục thường xuyên không cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân;

b) Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục cấp văn bằng của giáo dục phổ thông cho đối tượng học theo hình thức giáo dục thường xuyên; hướng dẫn thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; hướng dẫn việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam;

c) Thẩm định tài liệu xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

d) Kiểm tra, đánh giá các địa phương trong việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và chất lượng giáo dục thường xuyên.

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về qui chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên;

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn;

c) Hướng dẫn về xây dựng xã hội học tập.

3. Tổ chức, hoạt động cơ sở giáo dục thường xuyên

a) Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của giáo dục phổ thông;

b) Hướng dẫn hoạt động của Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo