Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDNN-GDTX

Hiện nay, Bộ GD&ĐT chưa ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành riêng đối với cán bộ quản lý trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).

Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên CBQL trung tâm GDNN-GDTX 

 

Trong thời gian trước mắt, để đảm bảo công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trung tâm GDNN-GDTX được thực hiện thống nhất và có sự cập nhật theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý (CBQL) trung tâm GDNN-GDTX (về công tác quản lý, chỉ đạo nội dung giáo dục thường xuyên), được thực hiện theo cách thức vận dụng các qui định tại Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nội dung bồi dưỡng cụ thể như sau:

Nội dung bồi dưỡng 1: Là các vấn đề đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của GDTX áp dụng trong cả nước, bao gồm các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục và GDTX; yêu cầu về công tác quản lý GDTX do Bộ GD&ĐT quy định theo từng năm học.

Nội dung bồi dưỡng 2: Là các vấn đề đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển của GDTX theo từng thời kỳ của mỗi địa phương bao gồm các nội dung về phát triển GDTX của địa phương; về quản lý việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa; kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các chương trình, dự án (nếu có) do sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học.

Nội dung bồi dưỡng 3: Là nội dung tự chọn để đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực quản lý của mỗi cá nhân. Căn cứ các nội dung bồi dưỡng tự chọn của Thông tư số 27 và Thông tư số 33, các cá nhân lựa chọn cho phù hợp theo từng năm học.

Về tổ chức thực hiện: Các Sở GD&ĐT vận dụng các quy định tại Thông tư số 27 để chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và thống nhất trong quá trình triển khai.

Bộ GD&ĐT lưu ý: Các Sở GD&ĐT cần chỉ đạo, thực hiện tốt việc đánh giá giám đốc trung tâm GDNN- GDTX (về công tác giáo dục thường xuyên) theo Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX đã ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐ. Qua đó, lựa chọn các nội dung bồi dưỡng tự chọn cần thiết để phát triển nghề nghiệp cho cán bộ quản lý trung tâm GDNN-GDTX.

Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trung tâm GDNN-GDTX đã phê duyệt hàng năm, với những nội dung bồi dưỡng có liên quan đến nội dung bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông, Sở GD&ĐT cần chỉ đạo các giám đốc trung tâm GDNN-GDTX phối hợp với các hiệu trưởng trường phổ thông trên địa bàn tổ chức xây dựng và thực hiện các chuyên đề chung để các hoạt động bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất.

Các Sở GD&ĐT vận dụng các nội dung đã được lưu ý tại Công văn số 962/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông để hướng dẫn chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trung tâm GDNN-GDTX hàng năm, đảm bảo tính hiệu quả và thống nhất chung.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo cần phản ánh kịp thời về Bộ GD&ĐT (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để phối hợp giải quyết.

Bộ GD&ĐT

(giaoducthoidai.vn)