• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/09/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Quyết định số 4669/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm cấp học mầm non và phổ thông”;

          Căn cứ Quyết định số 7157/QĐ-BGDĐT ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo Đề án Phát triển thiết bị dạy học tự làm cấp học mầm non và phổ thông;

          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”  (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện :

- Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban chỉ đạo Công tác thiết bị phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông chủ trì các hoạt động thực hiện Đề án, các đơn vị chức năng trong Bộ phối hợp thực hiện. Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em là đơn vị thường trực giúp Ban chỉ đạo Công tác thiết bị phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo dõi tổng hợp các hoạt động của các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí cho các hoạt động tự làm thiết bị dạy học cấp học mầm non và phổ thông; Tổ chức chỉ đạo kiểm tra, đánh giá các hoạt động tự làm thiết bị dạy học cấp học mầm non và phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm căn cứ triển khai thực hiện; Báo cáo tình hình thực hiện tại địa phương về Ban chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo qui định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
-Như Điều 3;
-Các Thứ trưởng;
-UBND các tỉnh,TP (để P/hợp T/hiện);
-Các Sở GD&ĐT (để thực hiện);
-Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
-Lưu VT,Cục CSVCTBTH.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Phạm Vũ Luận
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/09/2010
Quyết định về việc phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”
Số ký hiệu 4045/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/09/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...