• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/09/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh,

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ (U-LEAGUE 2010)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng; các ông (bà): Trưởng Ban Tổ chức Giải, Ban trọng tài và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                
- Như điều 3;                                                 
- BT Phạm Vũ Luận  (để b/c);
- TCTDTT (để p/h);     
- Hội TT ĐH&CN Việt Nam ( để p/h);
- Lưu: VT Vụ CTHSSV.

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đã ký
  
Trần Quang Quý
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/09/2010
Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải sinh viên Văn Thể Mỹ (U-LEAGUE 2010)
Số ký hiệu 4191/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 23/09/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...