• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/10/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tư­ớng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phư­ơng tiện của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà n­ước;

Căn cứ Thông t­ư số 63/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hư­ớng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thư­ờng xuyên của cơ quan nhà n­ước bằng nguồn vốn nhà n­ước, đ­ược sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 132/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nư­ớc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo’’.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trư­ởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư­ởng Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Các Thứ tr­ưởng ;

- L­ưu VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯ­ỞNG

Đã ký

Trần Quang Quý
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/10/2010
Quyết định về việc ban hành quy trình mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 4451/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 05/10/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...