• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/10/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ thư kí và các Tiểu ban của cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet (danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các công việc triển khai cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông theo đúng Thể lệ cuộc thi.

Ban tổ chức, Tổ thư kí và các Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c) ;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Vinh Hiển
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/10/2010
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ thư kí và các tiểu ban cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet
Số ký hiệu 4439/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 05/10/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...