• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/10/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp toàn quốc được thành lập theo Khoản 1 Mục IV của Thể lệ này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc triển khai cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông theo đúng Thể lệ cuộc thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, các ông (bà) có tên ở Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ trưởng (để b/c) ;
- Các Thứ trưởng;
- Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC (để phối hợp);
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đã ký
 

Nguyễn Vinh Hiển
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/10/2010
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông
Số ký hiệu 4480/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 06/10/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...