Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 966/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2023 phê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh.

Tài liệu Hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh.

Xem chi tiết quyết định và tài liệu hướng dẫn trong file đính kèm./.

Vụ Giáo dục Thể chất

In trang
File đính kèm