Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh

Sáng ngày 15/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã làm việc với Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh để nắm tình hình, rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Chánh Văn phòng Trần Quang Nam; tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Quang cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh trình bày Báo cáo tóm tắt đặc điểm, tình hình, tổ chức, biên chế, tổ chức Đảng, Công đoàn tại đơn vị; chức năng, nhiệm vụ; tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác 2021; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của Vụ GDQPAN, ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã kết luận:

Bộ trưởng biểu dương và đánh giá cao Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh đã xây dựng tập thể đoàn kết, đây chính là vấn đề cốt lõi quyết định thành công trong công việc; tích cực tham mưu cho Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong năm 2021 cần tập trung vào một số nội dung:

Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học đặc thù trang bị cho học sinh, sinh viên về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng quân sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của GDĐT, Vụ GDQPAN cần chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Bộ trong ban hành chính sách, quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN, phát huy hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trong công tác GDQPAN. Nội dung đào tạo quốc phòng an ninh phải đảm bảo thiết thực với đời sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương đặc biệt với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị của Bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể là:

Thứ nhất, Rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác GDQPAN phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 2/8/2021.

Thứ hai, Tham mưu phương án đổi mới nội dung đào tạo GDQPAN theo hướng gia tăng các nội dung an ninh phi truyền thống như: Phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ môi trường, phòng chống khủng bố… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc dạy và học môn GDQPAN. Báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 2/8/2021.

Thứ ba, Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường kiểm tra công tác GDQPAN; kiểm tra, giám sát các điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục, từ đó đề xuất tham mưu cho lãnh đạo Bộ các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học; đặc biệt chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất phục vụ GDQPAN cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ tư, Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc giữa Bộ GDĐT và Bộ Quốc phòng trong thời gian tới. Báo cáo lãnh đạo Bộ các nội dung dự kiến làm việc trước ngày 18/7/2021.

Thứ năm, Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong Vụ. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố của Bộ GDĐT và các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Trên cơ sở truyền thống, bề dày kinh nghiệm công tác của Vụ, tinh thần, ý chí, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và công chức, Bộ trưởng tin rằng tập thể Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh

In trang