Tăng cường phối hợp giữa Bộ GDĐT và Bộ Quốc phòng trong hoạt động giáo dục, đào tạo

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban về công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2020. Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết: Năm 2020, Bộ GDĐT đã tạo điều kiện, hỗ trợ các nhà trường Quân đội mở mã ngành đào tạo mới; nâng cao chất lượng tuyển sinh, chất lượng dạy và học ngoại ngữ; chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; mở rộng các lĩnh vực hợp tác đào tạo; xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong Quân đội đạt chuẩn quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; cử cán bộ tham gia thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT; tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, chống mù chữ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương, nhất là khu vực biên giới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, mặc dù năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ, tích cực và đạt được kết quả tốt. Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Quốc phòng hỗ trợ các cơ sở đào tạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh, mở mã ngành, thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34).

Liên quan đến Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học quân đội, Thứ trưởng đề nghị Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ GDĐT nghiên cứu để có tham mưu, đề xuất. Hiện nay, việc thành lập Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy định tại Luật số 34. Tuy nhiên, đối với các đơn vị giáo dục quốc phòng sẽ có hướng dẫn riêng, bảo đảm đúng quy định và có tính đến yếu tố đặc thù.

Bước sang năm 2021, Thứ trưởng nhấn mạnh, hai Bộ cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục đào tạo, nhất là Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trung tướng Ngô Tiến Minh Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT sẽ xây dựng tài liệu, giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh THPT, sinh viên đại học và đề án đào tạo giáo viên… nên rất cần sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, để chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 2 Bộ, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn, Bộ GDĐT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Quốc phòng toàn diện về công tác giáo dục đào tạo.

Trong đó, tập trung vào đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, mở mới một số mã ngành đào tạo; nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, quản lý giáo dục; xét đề nghị công nhận đạt chức danh, danh hiệu nhà giáo phù hợp với đặc thù quân đội.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GDĐT, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ GDĐT nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang