Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 225/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 21 tháng 7 năm 1997 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Trung tâm tổ chức Lễ ra mắt, đi vào hoạt động và được công nhận ngày 25 tháng 12 năm 1997 là Ngày Truyền thống là một trong những Trung tâm mạnh, có uy tín và vị thế tốp đầu cả nước trong công tác GDQPAN cho sinh viên công tác nghiên cứu khoa học về Giáo dục quốc phòng và an ninh .

Trong xu thế phát triển xã hội hiện nay, tình hình thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường như: Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố... đe doạ an ninh nhiều quốc gia đã và đang diễn ra nhiều vấn đề mới.

Nội dung thi băng bó cứu thương tại Hội Thao hoc sinh giỏi toàn quốc lần thứ 2 năm 2017.
Trong đó công tác giáo GDQPAN là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị luôn được Đảng ủy, ban Giám đốc quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng. Trong những năm qua Trung tâm đã và đang thực hiện tốt những vấn đề sau:
Thứ nhất, thực hiện tốt các bài giảng GDQPAN , thông qua đó kiên trì giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong Trung tâm nhận thức rõ và quyết tâm phòng chống các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”của kẻ thù, góp phần chống khuynh hướng thương mại hoá, đề phòng khuynh hướng phi chính trị hoá về chinh trị trong giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng những con người vừa có đức, vừa có tài cho đất nước.
Thứ hai, chủ động đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các phòng, khoa, dựa vào cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong Trung tâm.
Thứ ba, Trung tâm đã xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, mềm dẻo, linh hoạt, tranh thủ sự đồng thuận của cán bộ công chức, giảng viên và sinh viên, kiên quyết ngăn chặn mưu đồ làm biến dạng mục tiêu, nguyên lý giáo dục đào tạo lớp người kế tục, sự nghiệp cách mạng của cha ông, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thứ tư, giảng viên của Trung tâm đa số là sĩ quan biệt phái luôn xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy,  tính chất đặc thù môn học, nên đã làm tốt công tác chuẩn bị bài giảng, tích cực chủ động, xây dựng bài giảng theo phương pháp tích cực, tư duy sáng tạo; chủ động nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ. Góp phần nâng cao chất lượng môn học và kết quả đào tạo của Trung tâm. 
Để đạt được kết quả giảng dạy như trên Trung tâm đã rút ra những kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, về công tác lãnh đạo: Đảng ủy – Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện và chỉ đạo sâu sát công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện sinh viên tới toàn thể cán bộ đảng viên, giảng viên trong toàn Trung tâm. 
Thứ hai,  về công tác xây dựng đội ngũ giảng viên luôn được chú trọng hiện nay, giảng viên Trung tâm có 51 người, giảng viên sĩ quan biệt phái từ Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM có 38 người  trong đó: Đại tá 03 người; Thượng tá 10 người; Trung tá 22 người; Thiếu tá 03 người. Giảng viên cơ hữu 13 người. Trình độ sau đại học 10 người.  
Thứ ba, về xây dựng cơ sở vật chất: Trung tâm đã chú trọng đầu tư mua sắm cơ sở vật chất và xây dựng đáp ứng đầy đủ yêu cầu giảng dạy môn học GDQPAN.Trung tâm có 01 hội trường 400 chỗ, 14 giảng đường , 24 bãi tập thực hành (trong đó có 14 bãi tập có mái che và 01 nhà bắn ảo), 01 phòng thi lý thuyết có 200 máy tính. Hiện nay, Trung tâm đang xây dựng 01 khối giảng đường với 12 phòng học và 1 phòng thi trắc nghiệm trên máy tính, dự kiến tháng 9 năm 2020 hoàn thànhvà đưa vào sử dụng .
Thứ tư, Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo nhiệm vụ và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo; cuối năm tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết và Hội nghị cán bộ, cán bộ, viên chức, người lao; chỉ đạo phòng Quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng cho sinh viên làm cơ sở đánh giá chất lượng đào tạo của Trung tâm theo từng đợt học.
  Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục GDQPAN trong thời gian tới cần tập trung chú trọng đến một số nội dung sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám và phát huy sức mạnh của tập thể trong việc triển khai thực hiện công tácGDQPAN .  
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của công tác GDQPAN trong tình hình hiện nay, trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Luật GDQPAN. Công tác GDQPAN phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp ,toàn diện của Đảng ủy Trung tâm, sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm.
3. Xây dựng các chương trình, kế hoạch GDQPAN, công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác GDQPAN ở Trung tâm phải tiến hành thường xuyên, liên tục 
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ công chức, viên chức, giảng viên trong Trung tâm để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác GDQPAN cho sinh viên.
5. Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy ĐHQG-HCM; Đảng ủy Quân sự TP.HCM, Quân khu 7 trong công tác GDQP&AN, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQPAN.
6. Để khắc phục sự khô cứng trong công tác GDQPAN, quá trình tiến hành cần kết hợp đa dạng, linh hoạt các hình thức, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, giảng dạy trực tuyến tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

In trang