Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp

Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh (SV) viên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giáo lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống của dân tộc; nâng cao chất lượng giảng dạy GDQPAN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) luôn đặt mục tiêu giáo dục cho người học phát triển toàn diện. Môn học GDQPAN cho sinh viên SV luôn được Đảng ủy, Bam Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm coi đây là lực lượng đông đảo có trình độ học vấn, tiềm năng sáng tạo và khả năng tiếp cận làm chủ khoa học kĩ thuật hiện đại, là chủ nhân tương lai của đất nước, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Để nâng cao chất lượng GDQPAN cho SV trường Đại học ĐHLN đã tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp trong đó chú trọng đến một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đó là yếu tố quyết định chất lượng giảng dạy môn học GDQPAN cả trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm đã chủ động đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, Hiện nay lực lượng giảng viên GDQPAN trường ĐHLN có 11 giảng viên, trong đó có 02 sỹ quan biệt phái (1 đại tá, 1 trung tá) và 09 giảng viên GDQPAN cơ hữu tại trường. Trình độ học vấn của các giảng viên 9 thạc sỹ và 02 cử nhân.  Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, được tuyển chọn, kiểm soát chất lượng đầu vào và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên. Cùng với đó, chủ động tham mưu, đề xuất, xây dựng, ban hành các cơ chế, đãi ngộ phù hợp để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm, gắn bó với công việc.

Hai là, đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQPAN, gắn với môn học đặc thù nên có lí thuyết và có thực hành, vừa giáo dục chính trị tư tưởng, vừa rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, tinh thần kỷ luật và huấn luyện kỹ thuật quân sự. Vì vậy, SV sau khi tiếp cận với kiến thức đòi hỏi phải biết vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. Việc dạy học theo định hướng phát triển toàn diện năng lực thực hiện không chỉ chú ý đến việc tích cực hoá người học về mặt trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện cho họ những năng lực giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn, những tình huống nghề nghiệp. Tổ chức các hoạt động giảng dạy luôn luôn đổi mới, phong phú, đa dạng tạo kích thích hứng thú cho SV.  

Ba là, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Một trong những vấn đề góp phần quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy GDQPAN là cơ sở vật chất, các phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy và học. Hiện nay, trường ĐHLN đã được đầu tư trang bị cơ sở vật chất tương đối đồng bộ và hiện đại cơ sở hạ tầng, giảng đường, thao trường, bãi tập. Tận dụng cách triệt để nguồn cơ sở vật chất vốn có của nhà trường vào quá trình giảng dạy GDQPAN như nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi, sân tập đa năng và vận dụng linh hoạt địa hình tự nhiên rừng thực nghiệm  làm giảng đường và thao trường huấn luyện, trang bị đầy đủ các loại vũ khí, lựu đạn mô hình để phục vụ giảng dạy. Đối với môn học có tính đặc thù như GDQPAN, việc quy định mặc đồng phục khi tham gia các môn học giúp SV có cảm nhận mình đang được trải nghiệm trong môi trường quân ngũ từ đó thái độ học tập của sinh viên được nghiêm túc hơn.

Khu vực Xuân Mai là khu vực đóng quân của rất nhiều các đơn vị quân đội (Trường Sỹ quan đặc công, Sư đoàn 308, Lữ đoàn 201…) nên ĐHLN đã liên kết với các đơn vị quân đội sử dụng thao trường huấn luyện, trường bắn để tổ chức cho  được thi bắn đạn thật nhằm đánh giá khách quan chất lượng đào tạo môn học, rèn luyện về bản lĩnh, ý trí, tâm lý cho người học và làm chủ vũ khí trang bị.

Bốn là, chủ động phát huy vai trò tích cực, tự giác của SV trong quá trình tham gia học tập môn học GDQPAN. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN cho SV hiện nay. Bởi vì, SV là chủ thể của quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển hoá tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Để phát huy tốt vai trò, tính tích cực tự giác của sinh viên, cần phải thường xuyên phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nươc. Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên chủ động và duy trì việc thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ người học để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh quá trình đào tạo để công tác giáo dục thể chất và GDQPAN cho SV ngày càng đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

In trang