Kết quả thực hiện giảng dạy môn học GDQP&AN cho học sinh, sinh viên năm 2019 của TTGDQPAN, Đại học Thái nguyên

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Đại học Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Thái Nguyên có nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên (HSSV) và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Năm 2019 công tác (GDQP&AN) Đại học Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của vụ GDQP&AN và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn đóng quân Đảng ủy, Ban Giám đốc coi công tác đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong năm đã lãnh đạo tổ chức tốt việc giảng dạy môn học GDQP&AN cho HSSV các đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, thường xuyên làm tốt công tác quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Tập trung vào Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng (GDQP&AN) Trung ương.

Việc xây dựng chương trình giảng dạy đã bám sát vào chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy, Trung tâm đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, thông qua kế hoạch bài giảng cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm cho dạy và học.Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học với mục tiêu đào tạo lấy người học làm trung tâm. Trong quá trình triển khai Trung tâm đã lựa chọn các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành; gắn liền với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể; kỹ năng thực hành và hoạt động ngoại khóa. Sinh viên ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm cơ bản theo chế độ cơ bản trong ngày và trong tuần như môi trường quân sự. Tuy nhiên, các em là sinh viên được học tập, rèn luyện trong môi trường đặc thù là giáo dục đào tạo, nên Trung tâm lựa chọn phương pháp rèn luyện tính kỷ luật đi đôi với tạo môi trường sư phạm thân thiện.

Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên giảng dạy và học tập môn học (GDQP&AN) thực hiện đúng, đủ kế hoạch giảng dạy, học tập, nội quy, quy tắc về đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị phương pháp dạy học bảo đảm trình độ chuẩn phù hợp với yêu cầu giảng dạy ở từng trình độ đào tạo. Cử giảng viên tham gia tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học môn GDQP&AN; tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên các trường cao đẳng sư phạm, các sở giáo dục đại học, các trung tâm GDQP&AN theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, chuyển hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm trên máy vi tính đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và hiệu quả.

Công tác quản lý người học trong suốt thời gian học tập tại Trung tâm được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định. Ban hành Quy định công tác quản lý, rèn luyện người học của Trung tâm; Phổ biến quy chế và Quán triệt nghiêm túc đến sinh viên về công tác quản lý, rèn luyện người học vào từng đợt học. Tổ chức đơn vị quản lý sinh viên theo đúng mô hình tiểu đội, trung đội, đại đội trong đó đại đội trưởng là cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trung tâm;  duy trì 10 chế độ ngày, 3 chế độ tuần được thực hiện theo điều lệnh quản lý bộ đội.

Trong năm triển khai tổ chức 05 khóa của chương trình hoạt động ngoại khóa (1 ngày) cho các đối tượng mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho 1.269 em. Chương trình chúng em học làm chiến sỹ năm 2019 dành cho các em học sinh từ 10-17 tuổi (10 ngày). Tổ chức 02 đợt với 418 em học sinh tham gia.

Trung tâm thực hiện đúng quy định theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 5225/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để quản lý chặt chẽ Trung tâm đã xây dựng “Quy định về công tác quản lý, in ấn và cấp phát chứng chỉ tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-TTGDQPAN ngày 07/3/2018 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

Phôi chứng chỉ GDQPAN được Trung tâm nhận từ Đại học Thái Nguyên trên cơ sở có công văn đề nghị, quyết định công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ có danh sách kèm theo của từng đợt học.

Tổng số phôi đã được nhận từ đầu năm 2019 đến nay: 7.397. Công tác in ấn, quản lý, cấp phát được tiến hành chặt chẽ đúng quy định.

 Tuy nhiên trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác giảng dạy môn học GDQP&AN cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, Trung tâm còn có những vấn đề cần khắc phục:

Cơ sở vật chất xuống cấp do nguồn thu hạn hẹp, chủ yếu từ nguồn thu học phí chính quy trong khi số lượng sinh viên những năm gần đây giảm mạnh. Tính từ khi đưa vào sử dụng, từ năm 2011 đến nay, Trung tâm đã đào tạo môn học (GDQP&AN) cho gần 100.000 lượt sinh viên. Tuy vậy, trong suốt thời gian này, Trung tâm chưa được các cơ quan cấp trên bố trí cấp kinh phí chống xuống cấp nhà ký túc xá, giảng đường, nhà làm việc, nhà công vụ và hội trường cùng các hạng mục công trình khác.

Chưa có cơ chế để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Trung tâm trong việc thu hút các nguồn lực từ bên ngoài tạo sự tăng trưởng cho đơn vị.

Chưa chủ động đổi mới, thay đổi tư duy trong công tác quản lý, công tác đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy trình độ, khả năng của người có năng lực.

Một số giải pháp trong thời gian tới:

Một là: Xây dựng hệ thống bộ máy và nhân sự phù hợp với Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT - BLĐTBXH theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả hơn, trong đó phát huy vai trò người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Quy hoạch đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ trong tình hình mới. Cử cán bộ đi học theo đúng nhu cầu của Trung tâm.

Hai là: Rà soát lại chất lượng cán bộ phù hợp về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng sự phát triển của Trung tâm trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Rà soát lại các quy trình liên quan đến đào tạo, hoàn thiện, củng cố hệ thống văn bản áp dụng trong Trung tâm về công tác đào tạo. Tiến tới xây dựng thư viện số, số hóa trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ.

Ba là: Nghiên cứu phát triển khu vực dịch vụ trong Trung tâm nhằm tăng nguồn thu, thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động đồng thời giảm tải một phần người lao động dôi dư hiện nay.

Bốn là: Thu hút mọi nguồn lực từ bên ngoài đồng thời làm tốt việc quản lý tài chính ngay bên trong cơ sở. Tạo mọi nguồn thu chính đáng, hợp pháp nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Năm là: Nghiên cứu cơ chế quản trị Trung tâm theo hướng quản trị đại học, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý, nâng cao chất lượng công tác quản lý cơ quan phục vụ sự phát triển.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới, Trung tâm GDQP&AN Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm khắc phục những khó khăn, những mặt còn hạn chế để từng bước nâng cao chất lương giảng dạy môn học GDQP&AN cho (HSSV) trên địa bàn; công tác quản lý chứng chỉ và cấp chứng chỉ cho (HSSV)./.

Trung tâm GDQP&AN Đại học Thái Nguyên