Tập huấn lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường TH, THCS toàn quốc lần thứ I năm 2018

Thực hiện Quyết định số: 479/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2018; Kế hoạch số: 266/KH-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2018 và của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tập huấn phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018 cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán toàn quốc.


Cô giáo Lê Thị Phương Loan giáo viên Trường THCS Trần Phú, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thực hành tập bài môn Âm nhạc Khối THCS

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn đợt 1 các sở giáo dục và đào tạo khu vực phía Bắc (từ ngày 10/7/2018 đến ngày 13/7/2018) tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng. Đợt 2 các sở đào tạo khu vực phía Nam (từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 03/8/2018) tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai đợt quân số tham gia 668 đồng chí (trong đó Trưởng Phó phòng giáo dục sở 09 đồng chí; trưởng phó phòng giáo dục huyện 32 đồng chí; chuyên viên phòng giáo dục 112 đồng chí; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tiểu học , trung học cơ sở 52 đồng chí và 463 các đồng chí giáo viên cốt cán).


Cô giáo Tạ Thị Anh Hoa giáo viên Trường Tiểu học Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì báo cáo thảo luận tại lớp tập huấn

 

Lớp tập huấn đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đã đề xuất nội dung cần thống nhất trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong toàn quốc, tiếp tục triển khai ngay trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo trong toàn quốc cụ thể:

1. Quá trình giảng dạy nội dung, bài giảng theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giáo viên được mở rộng bài và nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với cấu trúc bài giảng, phát huy khả năng sáng tạo để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ các nội dung, đạt hiệu quả.

2. Đối với Chương trình mới, chương trình thí điểm giáo viên chủ động nghiên cứu đề xuất bài, nội dung giáo dục lồng ghép quốc phòng an ninh  phù hợp với lứa tuổi học sinh.

3. Đối với các môn học khác như: Lịch sử, Địa lý, Thể dục... nhiều địa danh, sự kiện, con người lịch sử chống ngoại xâm; thể dục gắn với sự phát triển sức khỏe, kỹ năng phát triển sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khuyến kích giáo viên nghiên cứu giảng lồng ghép nội dung quốc phòng an ninh. Các bài giảng có nội dung lồng ghép được thông qua theo quy định của nhà trường, có kiểm tra đánh giá, sơ kết hàng năm, báo cáo kết quả về Bộ theo quy định.

4. Lãnh đạo các sở căn cứ vào Thông tư số: 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học; Thông  tư  số: 01/2018/TT-GDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị tối tiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trường tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có (cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, đổi mới phương pháp, nội dung tập huấn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh đánh giá tổng kết, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh hàng năm về Bộ./.

Nguyễn Hồng Chuyên

(Vụ GDQP và AN)