• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2010

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

      Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  17 tháng  9 năm2010.

      Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGD-TTN và NĐ của QH;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL)
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDDT, Vụ PC.  
    

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã ký
Nguyễn Thị Nghĩa
 

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2010
Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
Số ký hiệu 24/2010/TT-BGDĐT Ngày ban hành 02/08/2010
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 17/09/2010
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...