• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/02/2011

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khối ngành Nông – Lâm – ngư nghiệp và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp trình độ đại học, gồm 14 chương trình khung của các ngành sau:

1.      Bảo vệ thực vật
2.     
Bệnh học thuỷ sản
3.     
Chăn nuôi
4.     
Công nghệ chế biến thuỷ sản
5.     
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
6.     
Công nghệ sau thu hoạch
7.     
Khoa học cây trồng
8.     
Khoa học đất
9.     
Khuyến nông
10.   
Lâm sinh
11.   
Nuôi trồng thuỷ sản
12.   
Phát triển nông thôn
13.   
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản
14.   
Thú y

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2011. Các chương trình khung ban hành kèm theo thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học

Điều 3. Căn cứ chương trình khung ban hành tại Thông tư này, các đại học, học viện, trường đại học xây dựng chương trình giáo dục cụ thể của trường, tổ chức biên soạn, duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Uỷ ban VHGD TN,TNNĐ của QH;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Văn phòng Chính phủ;                                          
- Ban Tuyên giáo TW;                      
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;           
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.


 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đã kí
  

Bùi Văn Ga

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/02/2011
Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp
Số ký hiệu 09/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành 24/02/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...