Công văn số 5055/BGDĐT-GDMN về việc Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 4358/BGDĐT- GDMN ngày 06/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017,

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố báo cáo tình hình Giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Xây dựng báo cáo và thống kê số liệu theo Đề cương báo cáo và Biểu mẫu đính kèm.

2. Thời điểm báo cáo

- Thời điểm báo cáo: đầu năm học tính đến tháng 10/2016, cuối năm học tính đến tháng 5/2017.

- Nộp báo cáo về Bộ:

+ Biểu thống kê số liệu đầu năm học: trước ngày 31/10/2016;

+ Báo cáo tổng kết năm học kèm biểu thống kê: trước ngày 30/6/2017.

3. Hình thức gửi báo cáo

Các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo và biểu thống kê 2 kỳ trong năm học về Vụ Giáo dục Mầm non qua 2 hệ thống thông tin:

- Theo đường công văn: Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo - số 35 - Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội;

- Theo đường thư điện tử: vugdmn@moet.edu.vn; vugdmn@moet.gov.vn.

4. Lưu ý

- Số liệu thống kê tính cả số liệu của các trường mầm non thuộc Ban Phụ nữ Quân đội trên địa bàn và phải lấy số liệu thống nhất với số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Vụ Kế hoạch Tài chính và số liệu nhập trên hệ thống EMIS online theo hướng dẫn tại công văn số 4495/BGDĐT-KHTC ngày 13/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi mẫu thống kê cho 63 tỉnh/thành phố qua Website của Bộ GD&ĐT và Email: phonggdmn.so@moet.edu.vn.

Mọi chi tiết, đề nghị liên hệ qua số máy: 043.868.4667 - đồng chí Hoàng Ngọc Hiển (DĐ: 0912798999, email: hnhien@moet.edu.vn).

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.
 

(Vụ Giáo dục Mầm non)

File đính kèm