• Nhiệm vụ trọng tâm của các trường phổ thông dân tộc nội trú trong năm 2016-2017

  18/08/2016
  Năm học 2015-2016, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) toàn quốc đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Quy mô, mạng lưới tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác xây dựng trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh
 • Dạy học tiếng dân tộc trong trường phổ thông - Những thành công và khó khăn thách thức

  09/08/2016
  Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là việc tăng cường dạy và học tiếng dân tộc thiểu số (TDT) trong trường học. Ngay từ những ngày đầu thành lập Nhà nước, Hiến pháp 1946 đã quy định việc học TDT là một quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS): “Ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình” (Điều thứ 15). Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đó, Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dưới luật quy định cụ thể và chi tiết về việc dạy và học TDT. Nhờ vậy, một số DTTS có tiếng nói, chữ viết đã được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông, mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các DTTS.
 • Những lưu ý trong triển khai hoạt động đầu năm học 2016-2017 của trường phổ thông dân tộc nội trú

  28/07/2016
  Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15 tháng 01 năm 2016 quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) chính thức có hiệu lực từ ngày 02/3/2016 tạo ra hành lang pháp lý cho việc thực hiện hiệu quả các hoạt động tổ chức, quản lý, tuyển sinh và các hoạt động giáo dục trong các trường PTDTNT.
 • Đổi mới giáo dục dân tộc: thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra

  26/07/2016
  Giáo dục và đào tạo (GDĐT) nước nhà nói chung, giáo dục dân tộc (GDDT) nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Điều đó đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo của Đảng, của cả hệ thống chính trị cũng như của toàn xã hội và của ngành giáo dục trong việc tận dụng, khai thác các thuận lợi, khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm phát triển GDDT cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013.
 • Hoàn thiện Đề án thành lập Học viện Dân tộc

  28/05/2016
  Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc.
 • Giáo dục và Đào tạo trong công cuộc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

  05/04/2016
  Nguồn nhân lực là nguồn lực con người bao gồm cả thể lực, trí lực và tâm lực. Nguồn nhân lực có tác động trực tiếp và lâu dài tới sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Đầu tư cho con người là đầu tư có tính chiến lược, là cơ sở chắc chắn nhất cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực đã và đang trở thành nhiệm vụ hết sức cấp bách không phải chỉ ở cấp quốc gia mà còn là vấn đề của từng vùng, miền, dựa theo đặc điểm về địa lý, dân cư và yêu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội.....