Kiểm tra triển khai chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/12, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra việc thực hiện các nội dung do Bộ GDĐT chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo của tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tác động và hiệu quả đầu tư của Tiểu dự án 1 - Dự án 5 “Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Theo đó, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động giảng dạy của các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học học sinh bán trú theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các trường thuộc đối tượng thụ hưởng sẽ có thể đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu, phục vụ ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc học sinh nội trú, bán trú theo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

Đó là những tiền đề quan trọng để thu hút con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nguồn đào tạo cán bộ có chất lượng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chương trình cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảm tỷ lệ người mù chữ, nâng cao trình độ cho người dân.

Qua báo cáo và lắng nghe trao đổi của đại diện các bên liên quan, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc Lê Như Xuyên - Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT ghi nhận: Các cấp chính quyền của tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách, kế hoạch năm, giai đoạn, hướng dẫn thực hiện Chương trình với 3 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 5 Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đại diện Sở GDĐT Đắk Lắk báo cáo tại buổi kiểm tra

Thực hiện vai trò chủ trì Tiểu dự án 1 - Dự án 5, Sở GDĐT đã thành lập tổ giúp việc, có văn bản hướng dẫn và rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc có học sinh bán trú thuộc đối tượng hưởng thụ. Đồng thời, thống kê số lượng người mù chữ phục vụ công tác phân bổ vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Đoàn kiểm tra cũng phân tích những hạn chế của quá trình triển khai Chương trình năm 2022 tại Đắk Lắk. Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành được Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư cho các dự án thuộc Chương trình của tỉnh. Một số văn bản như hướng dẫn, kế hoạch triển khai, các văn bản và kế hoạch kiểm tra giám sát theo thẩm quyền, trách nhiệm của Sở GDĐT tham mưu ban hành hoặc ban hành còn chậm hoặc chưa triển khai. Tiến độ giải ngân năm 2022 còn chậm.

Từ đó, đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT khuyến nghị Sở GDĐT Đắk Lắk khẩn trương ban hành các văn bản còn chậm; xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền và tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Sở chủ trì. Công tác tuyên truyền cần được tiếp tục làm tốt để thay đổi nhận thức, tư duy của cộng đồng và hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Chương trình nói chung và Tiểu dự án  1 - Dự án 5 nói riêng.

Ông Lê Như Xuyên, Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GDĐT trao đổi tại buổi kiểm tra

Đặc biệt, Sở phải đẩy nhanh công tác triển khai thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ được giao năm 2022, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Để việc thực hiện triển khai hiệu quả, đoàn công tác lưu ý Sở GDĐT Đắk Lắk bám sát hướng dẫn triển khai thực hiện dự án. Sở GDĐT cần phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ,

Đẩy mạnh thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng là một yêu cầu quan trọng. Cùng với đó, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú về công tác quản lý, quản trị nhà trường và nội dung, phương pháp giáo dục đặc thù.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang