Tỉnh Kon Tum quan tâm phát triển giáo dục dân tộc

Kon Tum là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (tỷ lệ 53,25%), phát triển giáo dục dân tộc có vai trò, vị trí đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của địa phương.

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nằm ở cực Bắc Tây Nguyên có diện tích tự nhiên 9.689,61 km2; dân số trung bình năm 2018 là 532.573 người; trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 34 dân tộc cùng sinh sống, người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 53,25%, có 07 dân tộc tại chỗ, gồm Xơ đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ -Triêng, Brâu, Rơ Măm và Hre (Hrê), trong đó 2 dân tộc Brâu và Rơ Măm được Nhà nước công nhận là dân tộc rất ít người.

Toàn tỉnh có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường thị trấn, trong đó có 25 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I;  28 xã khu vực II và 49 xã khu vực III; 54 xã và 66 thôn ĐBKK ở xã khu vực I và II thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; có 03 huyện nghèo được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ Rông và IaH’Drai).

Cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và phát triển giáo dục vùng DTTS nói riêng. Điều đó được thể hiện thông qua hàng loạt các văn bản của địa phương được ban hành như: Chương trình 67-CTr/TU ngày 29-4-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XIV “Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 14-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-8-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về việc án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số số giai đoạn 2016- 2020”; Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05-12-2011 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kon Tum; Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (UBND) tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 09-12-2016 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29-4-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon tum khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về Ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020.

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là sự cố gắng không ngừng của các thế hệ học sinh, giáo dục và đào tạo Kon Tum có những bước phát triển quan trọng:

Mạng lưới trường lớp từ cấp học mầm non, phổ thông đến chuyên nghiệp được củng cố, mở rộng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, cơ bản đáp đáp ứng nhu cầu học tập và đào tạo của con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Năm học 2019-2020 tỉnh Kon Tum có 141 trường mầm non, mẫu giáo công lập và ngoài công lập  với 1.587 nhóm, lớp, 38.897 trẻ, trong đó trẻ dân tộc thiểu số 22.579, tỷ lệ 58,04%; 150 trường tiểu học và tiểu học-trung học cơ sở (trong đó 119 trường tiểu học và 31 tiểu học-trung học cơ sở) với 2.516 lớp, 63.424 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 38.859,  tỷ lệ 62,26%; 112 trường trung học cơ sở với 1.210 lớp, 39.479 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 23.542,  tỷ lệ 59.6%; 27 trường  trung học phổ thông với 411 lớp, 13.871 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số 4.889, tỷ lệ: 35%; 08 Trung tâm GDNN-GDTX huyện và 01 Trung tâm GDTX tỉnh với 26 lớp, 672 học viên bổ túc THPT; 94 Trung tâm học tập cộng đồng; 01 Trường Cao đẳng Cộng Đồng và 01 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Hệ thống trường chuyên biệt dành cho học sinh DTTS ngày càng được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ và nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; đặc biệt giáo dục đối với trẻ em, học sinh DTTS. Năm học 2019 - 2020 số trẻ đến trường 38.897 trẻ, nhà trẻ: 3.735 trẻ, mẫu giáo: 35.162 trẻ, riêng trẻ 5 tuổi: 8.418 trẻ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: nhà trẻ 3%, mẫu giáo 6.4%; thấp còi: nhà trẻ 5,5%, mẫu giáo 9,1%. 100% trẻ trong trường lớp mầm non được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

Học sinh DTTS cấp Tiểu học môn Toán hoàn thành Tốt 12.8%; Hoàn thành 74.1%; Chưa hoàn thành 13.1% . Môn Tiếng Việt hoàn thành Tốt 15.6%; Hoàn thành 71.2%; Chưa hoàn thành 13.2%

Cấp THCS, tỷ lệ HS DTTS hạnh kiểm tốt chiếm 62,7%; khá 30,3%; TB 6,9%; yếu 0,1%. Học lực giỏi chiếm 1,4%;  khá 21,5%; trung bình 62,9%; yếu 13,9% ; kém 0,4%;

Cấp THPT tỷ lệ HS DTTS hạnh kiểm tốt chiếm 61,9%; khá 31,7%; TB 5,4%; yếu 1,5%. Học lực giỏi chiếm 1,4%;  khá 22,4%; trung bình 55,7%; yếu 19,7% ; kém 0,9%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT học sinh DTTS năm 2019 là 82,34%, trong đó GDPT đạt 88,04%, GDTX đạt 23,88%.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (QLGD), giáo viên (GV) ở các cấp học ngày càng được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Năm học  2019-2020, cấp học mầm non và phổ thông có 1019 cán bộ QLGD, trong đó 100% đạt chuẩn đào tạo trở lên (92,24 trên chuẩn đào tạo), 95,82% được bồi dưỡng QLGD, 67,8% có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên và 70,1% đã được bồi dưỡng tiếng DTTS; có 8.705 giáo viên, trong đó 100% đạt chuẩn đào tạo trở lên (70,6% trên chuẩn đào tạo), 41,5% được bồi dưỡng tiếng DTTS. Số CBQL người DTTS là 94 người, giáo viên người DTTS 1.511 người.

Bà Đinh Thị Lan, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon tum chia sẻ về định hướng phát triển giáo dục dân tộc của địa phương trong thời gian tới: “Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là hệ thống trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú; tham mưu ban hành và thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ người dạy, người học vùng dân tộc thiểu số, miền núi; duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh DTTS hướng vào phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, phát triển các kỹ năng của học sinh, thực hiện nghiêm túc việc đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Vụ Giáo dục Dân tộc

In trang