Lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Dự thảo Nghị định quy định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã được Bộ GD&ĐT công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi.

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi chính sách cán bộ đối với người dân tộc thiểu số (DTTS) là một nội dung trọng yếu trong chính sách dân tộc. Chính sách không chỉ có ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền tham chính, quyền bình đẳng của đồng bào các dân tộc mà còn tạo ra yếu tố nội lực thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS, MN) phát triển.

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2005, ngày 14 tháng 11 năm 2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; sau đó, Nghị định này được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015. Nghị định về công tác cử tuyển ra đời đã giải quyết được căn bản sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đối với các DTTS và vùng DTTS, MN.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, chính sách đào tạo cử tuyển đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập giữa đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, dẫn đến sinh viên cử tuyển đào tạo ra nhiều nhưng không bố trí được việc làm; bất cập trong quy hoạch và cơ cấu cán bộ theo dân tộc và ngành nghề đào tạo, dẫn đến sinh viên cử tuyển dôi dư lớn nhưng cán bộ của các dân tộc có nguồn nhân lực thấp (gồm 16 dân tộc có dân số dưới 10.000 người và một số dân tộc: Kháng, Gia Rai, Ba Na, Mông, Thái, Khmer, Raglai, Xtiêng, Khơ Mú, Co, Giẻ Triêng) vẫn thiếu; nhiều ngành nghề rất cần thiết nhân lực tại chỗ để đảm bảo đời sống dân sinh và phát triển cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo lại không có cán bộ; chất lượng đào tạo sinh viên cử tuyển thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

Luật Giáo dục đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019 (có hiệu lực thi hành vào tháng ngày 01/7/2020) đã có một số nội dung thay đổi về công tác cử tuyển tại Điều 87. Để hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ cử tuyển, việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển và việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp được quy định tại Điều 87  Luật Giáo dục 2019 ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thành dự thảo Nghị định “Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số”. 

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 21 Điều, cụ thể:

Tên Nghị định: “Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số”.

Chương I: Những quy định chung, bao gồm phạm vi điều chỉnh, chế độ cử tuyển, nguyên tắc cử tuyển, quyền và nghĩa vụ của người học theo chế độ cử tuyển và giải thích từ ngữ.

Chương II: Đối tượng, tiêu chuẩn, tuyển chọn, tổ chức và kinh phí đào tạo; Về đối tượng

Chương III: Xét tuyển và bố trí việc làm;

Chương IV: Tổ chức thực hiện;

Chương V: Điều khoản thi hành.

Hiện dự thảo Nghị định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến góp ý của nhân dân.

Vụ Giáo dục Dân tộc