Tích cực, chủ động triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã giao Vụ Giáo dục dân tộc là đơn vị đầu mối tham mưu triển khai Nghị quyết.

Vụ Giáo dục dân tộc đã chủ động tham mưu ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, đồng thời đề xuất các nội dung nhiệm vụ để đưa vào chương trình công tác năm 2020 của Bộ. Tại Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2020 ban hành kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã phê duyệt 03 nhiệm vụ nhằm triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14: Xây dựng đề xuất thực hiện Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS); Xây dựng Kế hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Xây dựng báo cáo chuyên đề về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo liên quan đến vùng DTTS, MN.

Để hoàn thiện các chính sách phát triển giáo dục dân tộc và phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019, tại Quyết định số 4928/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2019 Ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ GDĐT năm 2020, theo đó Bộ GDĐT sẽ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, Bộ GDĐT đã đề xuất Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển hệ thống các Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường phổ thông dân tộc bán trú và Trường dự bị đại học; Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong (thuộc Dự án 5) của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, MN giai đoạn 2021-2030, với các nội dung:

- Đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường, lớp phục vụ việc giảng dạy, học tập và các công trình phụ trợ phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, sinh hoạt của học sinh DTTS các trường PTDTNT, PTDTBT và DBĐH;

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trường các trường PTDTNT, PTDTBT và DBĐH về các nội dung quản lý và giáo dục đặc thù;

- Tăng cường các điều kiện hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục: Biên soạn và cấp phát các tài liệu, học liệu liên quan đến nội dung quản lý và giáo dục đặc thù phục vụ dạy và học trong các trường PTDTNT, PTDTBT và DBĐH;

- Tổ chức cho người học XMC trong giai đoạn 2021-2025 (trung bình 24.000 người/năm);

- Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách nhằm đổi mới căn bản chất lượng giáo dục các trường PTDTNT, PTDTBT và DBĐH;

- Hỗ trợ chi phí đi lại, chi phí học tập, tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phẩm cho học viên học xóa mù chữ;

- Thực hiện công tác truyền thông: xây dựng tài liệu truyền thông, tổ chức truyền thông qua báo chí, bản tin, mạng xã hội, tổ chức sự kiện, chương trình truyền thanh, truyền hình;

- Hỗ trợ điều tra, khảo sát nhu cầu học XMC, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả XMC, công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng chương trình, thiết bị, tài liệu dạy học XMC phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS, MN;

- Hỗ trợ xây dựng quy định đặc thù về chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người tham gia thực hiện công tác xóa mù chữ trên địa bàn vùng DTTS, MN.

Việc thực hiện các nội dung hoạt động nêu trên nhằm hướng đến mục tiêu:

Đổi mới hoạt động của cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN), bao gồm: Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường phổ thông dân tộc bán trú và Trường dự bị đại học (PTDTNT, PTDTBT và DBĐH) ở vùng đồng bào DTTS, MN nhằm tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, tạo nguồn đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực đối với vùng đồng bào DTTS, MN; bảo đảm thực hiện công bằng trong giáo dục giữa các vùng, miền và dân tộc;

Củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT, DBĐH để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy - học và nuôi dưỡng học sinh DTTS; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT, PTDTBT và DBĐH để đáp ứng được tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành trung ương phù hợp với vùng DTTS, MN trong giai đoạn mới;

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người về công tác xoá mù chữ (XMC); huy động các tổ chức kinh tế, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia công tác XMC tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác XMC, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, mở rộng độ tuổi XMC, củng cố vững chắc kết quả XMC, hạn chế mù chữ trở lại; phấn đấu trên 90% người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo chữ phổ thông trong đó đặc biệt ưu tiên xoá mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái ở vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo tỉ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương vùng DTTS, MN.

Vụ Giáo dục Dân tộc