Nhiệm vụ trọng tâm của các trường phổ thông dân tộc nội trú trong năm 2016-2017

Năm học 2015-2016, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) toàn quốc đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Quy mô, mạng lưới tiếp tục được củng cố và phát triển. Công tác xây dựng trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh

Các điều kiện đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục của trường PTDTNT được tăng cường. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh (HS) các trường PTDTNT ngày càng được cải thiện rõ rệt. Điển hình là số HS tốt nghiệp THCS và THPT của các trường PTDTNT được tiếp tục đào tạo lên cao tăng qua từng năm học. HS các trường PTDTNT thi đỗ thẳng vào ĐH, CĐ không ngừng tăng; có nhiều HS trường PTDTNT đoạt giải cao trong các kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh, quốc gia,…

Bước vào năm học 2016-2017, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GDĐT, Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, hệ thống trường PTDTNT tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng về việc đầu tư củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục của hệ thống trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; về mục tiêu, tính chất chuyên biệt của trường PTDTNT và trách nhiệm của mỗi đối tượng trong quá trình công tác và học tập tại trường.

2. Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới, quy mô các trường PTDTNT phù hợp với nhu cầu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng tại địa phương; đảm bảo đáp ứng liên thông đào tạo giữa cấp THCS và cấp THPT trong hệ thống trường PTDTNT; tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia.

3. Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ về: tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù; hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; công tác học sinh nội trú; đặc điểm tâm lí học sinh DTTS, văn hoá dân tộc và tri thức địa phương; về giáo dục môi trường, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục kĩ năng sống, tư vấn tâm lí học đường,…Tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động giáo dục giữa các trường PTDTNT trên địa bàn.

4. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với tính chất đặc thù, chuyên biệt và điều kiện thực tế của đơn vị/địa phương. Đặc biệt chú trọng đến các nội dung: 

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, về bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

- Tăng cường giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh và ứng phó với xâm hại tình dục trong học đường; giáo dục học sinh kĩ năng hoạt động xã hội với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS. - Tổ chức đời sống nội trú cho 100% học sinh. Trong đó, tổ chức các hoạt động tự học ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; tổ chức bếp ăn tập thể bảo đảm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định; phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt quan tâm đến giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh trong việc phòng tránh ảnh hưởng và đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết... còn tồn tại ở một số vùng DTTS.

5. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp. Khảo sát, phân loại năng lực học sinh để xây dựng kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng nghiệp cho học sinh, bảo đảm sau khi tốt nghiệp THPT, các em có thể lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, địa phương; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để đào tạo và công nhận kỹ năng nghề cho học sinh.

6. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh. Tổ chức khảo sát phân loại năng lực học tập của học sinh ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng đúng đối tượng học sinh; đổi mới phương pháp dạy học bộ môn phù hợp đối tượng học sinh DTTS. Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá xếp loại học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phù hợp đối tượng học sinh DTTS; thực hiện tốt việc phân tích kết quả đánh giá, xếp loại, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp quản lý giáo dục và tự thanh, kiểm tra của các trường PTDTNT; thực hiện dân chủ, công khai; thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong các trường PTDTNT.

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên trong năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo là biện pháp quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của trường PTDTNT, đáp ứng mục tiêu tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số và tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi../.

Vụ Giáo dục dân tộc