• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/08/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP  ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 697 /QĐ-BGD ĐT –TCCB ngày 18/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban điều hành Quỹ học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” dành cho học sinh tiểu học;

- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Ban điều hành Quỹ học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặnghọc bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” năm học 2009-2010 cho 922 học sinh tiểu học (có danh sách kèm theo) đã có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Điều 2. Trị giá mỗi suất học bổng là 1.000.000 đồng ( một triệu đồng) do Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các em học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                 

Nơi nhận:
-Như Điều 3 ( để t/h) ;
-BT Phạm Vũ Luận ( để b/c);
- CT CP sữa Việt Nam ( để p/h);
- CTCPQC Việt Mai (để p/h)
-Lưu: VT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  Đã ký
 
Nguyễn Vinh Hiển

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/08/2010
Quyết định về việc tăng học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” cho học sinh năm học 2009-2010
Số ký hiệu 3559/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 23/08/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...