• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/08/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định số 75/ 2005/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Căn cứ Quyết định số 1400/ QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam giai đoạn 2008-2020;

- Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình Tiếng Anh Tiểu học theo Quyết định số 2917/ QĐ- BGDĐT ngày 05/7/2010;

- Theo đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng Quốc gia thẩm định Chương trình Tiếng Anh Tiểu học và ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ( để t/h);
- PTT Nguyễn Thiện Nhân ( để b/c);
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội, Ban Khoa giáo TW ( để b/c)
- Website Chính phủ; Công báo (để p/h);
- Website Bộ GD-ĐT (để t/h);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; HĐND các tỉnh, TP
 trực thuộc TW ( để p/h);
- Lưu: Văn thư., Vụ GDTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
( Đã ký)
   
 Nguyễn Vinh Hiển   
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/08/2010
Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
Số ký hiệu 3321/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 12/08/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...