• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/10/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/11/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua mạng Internet dành cho học  sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở (đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp toàn quốc được thành lập theo Khoản 1 Mục IV của Thể lệ này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc triển khai cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở theo đúng Thể lệ cuộc thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế Quyết định số  8377/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2008 về việc Ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua mạng internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, các ông (bà) có tên ở Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công ty cổ phần FPT;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu VT, Vụ GDTrH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 (đã kí)
 
Nguyễn Vinh Hiển
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/10/2010
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
Số ký hiệu 4413/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 04/10/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...