• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/10/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng các văn bản triển khai Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội, các PCT Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD TNTN NĐ Quốc hội;
(để báo cáo);
- Các trường Đại học, Cao đẳng;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
 
BỘ TRƯỞNG
 Đã ký
   
 Phạm Vũ Luận 
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/10/2010
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng các văn bản triển khai Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội
Số ký hiệu 4714/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 19/10/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...