Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2018 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên (ĐHSP, CĐSP, TCSP) hệ chính quy năm 2018 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 với mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi xét tuyển vào ĐHSP là 17.0 điểm; xét tuyển vào CĐSP là 15.0 điểm; xét tuyển vào TCSP là 13.0 điểm.

Các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên tổ chức xét tuyển những thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (được sửa đổi, bổ sung tên và một số điều tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018  của Bộ trưởng Bộ GDĐT) và Công văn số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 29/6/2018 hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vụ Giáo dục Đại học