Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia được quy định tại Quyết định số 1569/QĐ-BGDĐT ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

I. Chức năng
Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia Giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 và Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.
II. Nhiệm vụ
Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các hoạt động sau:
1. Xây dựng kế hoạch tổng thể, cụ thể hoá những nội dung của Đề án thành các chương trình, kế hoạch chi tiết theo giai đoạn và theo năm để hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án.
2. Quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có tính chất toàn ngành, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai Đề án; các nhiệm vụ thực hiện Đề án được Lãnh đạo Bộ giao bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Đề án; tuân thủ chế độ báo cáo, chế độ kế toán, thanh quyết toán theo đúng các quy định của Nhà nước và của nhà tài trợ (nếu có).
3. Nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí, cơ chế tài chính thực hiện Đề án.
4. Tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện Đề án từ các các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan liên quan.
5. Tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai thực hiện Đề án tại các đơn vị, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.
6. Xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách liên quan dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
7. Tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo