• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/06/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định này.

Điều 4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong Quyết định này, phát hiện những việc chồng chéo, chưa phù hợp để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

Nơi nhận:
-
Như Điều 5;
-
VPCP (để b/c);
-
Bộ Nội vụ;
-
Các Thứ trưởng;
-
Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
-
Các Sở GDĐT;
-
Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, TCCB.                  
BỘ TRƯỞNG

Đã ký

                                  
Nguyễn Thiện Nhân

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/06/2010
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT
Số ký hiệu 2439/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/06/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...