• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/07/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3013/QĐ - BGDĐT ngày 16/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác trước đây trái với Quy chế này.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với Quy chế này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;   
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);           
- Đảng ủy, Công đoàn Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, TCCB.
     
             
 BỘ TRƯNG
 Đã ký
 
Phạm Vũ Luận
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/07/2010
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 3139/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/07/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...