Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giáo dục chính trị, tư tưởng

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

b) Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

c) Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị chuyên trách trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại các sở giáo dục và đào tạo.

2. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

a) Hướng dẫn xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, văn hóa, lành mạnh; công tác giáo dục thẩm mỹ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên;

c) Hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh; phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; tư vấn học đường; công tác Đoàn, Hội, Đội và công tác thanh niên trong trường học.

3. Học sinh, sinh viên

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh, sinh viên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; xây dựng trường học an toàn, thân thiện; giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh hướng dẫn, kiểm tra phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo