• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/05/2018

Kính gửi:

Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

 

 

          Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Quyết định số 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục (Quyết định số 1230), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

          1. Xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

          2. Bố trí cán bộ, giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp. Thành lập bộ phận hoặc trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ sở các bộ phận, phòng, ban đã có của nhà trường. 

          3. Thiết lập kênh thông tin cung cấp các tài liệu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các nguồn học liệu của nhà trường cho HSSV. Tổ chức truyền thông về các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, khuyến khích HSSV đề xuất các dự án, ý tưởng với bộ phận tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp của nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ.

          4. Phối hợp với các doanh nghiệp, mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV. Tổ chức lựa chọn các dự án, ý tưởng có tính khả thi để hỗ trợ ươm tạo tại trường hoặc kết nối đến các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư.

5. Lập cơ sở dữ liệu về các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV sau khi đã được hỗ trợ, lựa chọn các ý tưởng dự án khả thi và có tính sáng tạo để tham dự ngày Hội khởi nghiệp quốc gia cho HSSV cấp khu vực.

          6. Nghiên cứu hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên theo quy định tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

          Kế hoạch triển khai Quyết định số 1665 và danh sách cán bộ, giảng viên  phụ trách tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp (bao gồm: Họ tên, chức vụ, số điện thoại, email) của nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2018.

Chi tiết liên hệ: Ông Bùi Tiến Dũng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0913459858; Email: btdung@moet.gov.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Nguyễn Văn Phúc;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, GDCTHSSV.                                  

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/05/2018
V/v triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
Số ký hiệu 1832/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành 08/05/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...