• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/06/2010

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/11/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lí nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế Quyết định số 11/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);   
- Vụ KHTC, Viện KHGDVN;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.  
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đã ký
 
Nguyễn Vinh Hiển

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/06/2010
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn
Số ký hiệu 2373/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 14/06/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...