• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/07/2010
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-CTN ngày 30/6/2010 của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 30/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo Bộ:

-    Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng theo Nghị định số 178/2007/NĐ-CP và Nghị định số 32/2008/NĐ-CP.

-    Bộ trưởng phân công cho các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc trong lĩnh vực, đơn vị và địa bàn theo quyết định này.

-    Các Thứ trưởng: Được thay mặt Bộ trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về các quyết định của mình thuộc lĩnh vực, đơn vị và địa bàn được Bộ trưởng phân công. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm thì cần xin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực, đơn vị hoặc địa bàn do Thứ trưởng khác hoặc Bộ trưởng phụ trách, các Thứ trưởng cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết. Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng quyết định.

 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/07/2010
Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Số ký hiệu 3068/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 27/07/2010
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...