Phê duyệt Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Ngày 30/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4736/QĐ-TTg Phê duyệt Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Bộ tài liệu bao gồm: Sổ tay hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và Tài liệu hướng dẫn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở trong các môn học (giáo dục công dân, Ngữ văn, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Bộ tài liệu được biên soạn trên cơ sở cập nhật những quy định hiện hành và những kết quả nghiên cứu, những hoạt động đã triển khai thành công trong thực tiễn về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sử dụng Bộ tài liệu để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên phụ trách công tác Đoàn, Đội trong thời gian tới theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bộ tài liệu được cung cấp miễn phí bản mềm (chi tiết trong file đính kèm).

Vụ GDCT&CTHSSV

In trang
File đính kèm