Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Nhằm tích hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tránh chồng chéo trong các chính sách hiện hành về hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010, Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 và Quyết đinh 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013), Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn”.

Nghị định quy định đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, quy trình cấp phát và kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định cũng đã khắc phục được những tồn tại trước đây khi thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh theo 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ở trên, như: khắc phục sự chồng chéo về đối tượng; bổ sung thêm đối tượng được thụ hưởng là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi mà nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn; giảm thiểu thủ tục hành chính trong việc thực hiện chính sách cho người được thụ hưởng.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung chính sách cho các trường tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú trong trường, được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm. Đây là điểm mới quan trọng trong chính sách, hỗ trợ kinh phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường đã thực hiện Quyết định 85, Quyết định 36 và Quyết định 12 trong những năm qua.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Các quyết định số: 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ  về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định đã quy định rất rõ về quy trình, thủ tục và phân công trách nhiệm, trên cơ sở đó các Bộ, Ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện từ năm học 2016-2017.

VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN