Nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2

Ngày 4/9/2018, Bộ GDĐT ban hành công văn nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2. Đề nghị các đơn vị liên quan theo dõi, triển khai thực hiện

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Cục CSVC

File đính kèm