Từ khóa
Mức độ
Lĩnh vực
STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Báo cáo thông tin Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 3 Phổ cập giáo duc, xóa mù chữ Cục Công nghệ thông tin