Từ khóa
Mức độ
Lĩnh vực
STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Đăng ký thông tin tuyển sinh học bổng hiệp định, ngân sách nhà nước và học bổng nước ngoài Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế
2 Quản lý thông tin Lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế
3 Hệ thống báo cáo các chương trình liên kết đào tạo Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế
4 Hệ thống xác nhận văn bằng gửi cơ sở đào tạo tại Nhật Bản Mức độ 3 Đào tạo với Nước ngoài Cục Hợp tác quốc tế