TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu TDL
Tên tiếng Anh Da Lat University
Website https://dlu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Lâm Đồng
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 23/07/2019
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 23/07/2024