TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu GHA
Tên tiếng Anh University of Transport and Communications
Website https://www.utc.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 23/03/2016
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 23/03/2021