HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tên trường HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu HVQ
Tên tiếng Anh National Institute of Education Management
Website http://naem.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2023