TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Thái Bình
Ký hiệu DTB
Tên tiếng Anh Thai Binh University
Website http://tbu.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Thái Bình
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/5/2022
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04/5/2027