TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Tài chính
Ký hiệu DMS
Tên tiếng Anh University of Finance – Marketing
Website https://ufm.edu.vn/
Tỉnh, thành phố TP. Hồ Chí Minh
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2017
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 16/11/2022