TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ký hiệu DLX
Tên tiếng Anh University of Labour and Social Affairs
Website http://ulsa.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục VNU-CEA
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 30/06/2023