TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Tên trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
Loại hình cơ sở đào tạo Trường đại học
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp UBND tỉnh Hải Dương
Ký hiệu DKT
Tên tiếng Anh University of Hai Duong
Website http://uhd.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hải Dương
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2021
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 26/05/2026