HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Tên trường HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ký hiệu HCP
Tên tiếng Anh Academy of Policy and Development
Website http://apd.edu.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục CEA-AVU&C
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2018
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 29/06/2023