HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Tên trường HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Loại hình cơ sở đào tạo Học viện
Loại trường Công lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Nội Vụ
Ký hiệu HCH
Tên tiếng Anh National Academy of Public Administration
Website https://www1.napa.vn/
Tỉnh, thành phố Hà Nội
Được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
- Ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
- Ngày hết hạn giá trị của giấy chứng nhận kiểm định chất lượng